Kundtjänst

Måndag - torsdag kl. 7.30 - 17.00

Fredag 7:00 - 14:00

Kontakta

Integritetspolicy

1. Ansvarig organisation

CELO Befestigungssysteme GmbH är företag inom CELO-gruppen (härefter GC), med registrerad address på Industriestraße 6, 86551 Aichach (Tyskland); som administratör av webbsidan https://www.celofixings.se är organisationen ansvarig för hantering av personliga data för användare som besöker GC:s webbsidor (du).

I syfte att säkra överensstämmelse med gällande dataskyddslagar har GC infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

I enlighet med gällande lagar anges information om omfattning och syfte att samla in, hantera och använda inhämtade data av GC nedan.

2. Persondata

Med persondata avses all information som berör en identifierad eller identifierbar person. Denna typ av information kan omfatta t.ex. ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer. Genom användning av cookies (Utökning del 1) kan en annan typ av information insamlas, trots att den inte är kopplad till din identitet dvs. hur du använder webbsidan, vilket också kunde klassificeras som persondata, om det är kopplat till användaren och individualiserad samt sammanställd, sparad och bedömd. Samlad information dvs. sådan som grupperats i stora, opersonliga enheter, sammanfattad, sammanställd och bedömd ska inte anses utgöra persondata.

3. Insamling och distribution av webbläsardata

Du kan få tillgång till webbsidan utan att ange din identitet.

Om du registrerar dig i något av våra privata sektorer (kundområden), beställer vårt nyhetsbrev, fyller i ett formulär eller beställer en produkt i en privat zon, kommer vi att be dig om ditt namn och andra personuppgifter.

De persondata som du lämnar till oss används och hanteras enligt varje specifikt ändamål dvs. behandling av användarförhållanden, hantering av förfrågningar och utskick av kommersiell information om våra tjänster och produkter.

4. Webbläsarregistreringsdata

När du är inne på GC:s webbsida är webbläsaren konfigurerad att skicka följande data (“registreringsdata”) automatiskt till din webserver som sparar dem i registreringsfiler:

• Datum för åtkomst
• Tid för åtkomst
• URL för webbsidan
• Filen återställd
• Volym för skickade data
• Webbläsartyp och -version
• Operativsystem
• IP-adress
• Internetleverantörens domännamn

Det här är enbart information som inte låter dig bli identifierad. Denna information är nödvändig för tekniska ändamål för att korrekt leverera innehåll som du har bett om och sammanställning av det är viktigt för användning av hemsidor. Registerdata analyseras endast för statistiska ändamål för att förbättra vår webbsida och dess bakomliggande teknologi.

5. Användarprofiler som använder pseudonymer

Vi använder cookies och spårningspixlar för att sammanställa data angående användning av vår Informationservice (och bulletiner) för reklamändamål och marknadsundersökning samt anpassa GC:s Informationservice till användarbehoven. Sammanställning av dessa användningsdata och skapande av en användarprofil utförs automatiskt via användning av en cookies-ID.

Vi skapar och lagrar dessa profiler endast för anonym användning och kombinerar inte dem med någon annan information, som t.ex. din e-postadress som skulle kunna avslöja din identitet.

För att inhämta användardata för att skapa nya profiler använder vi oss av Google Analytics service, levererad av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Informationen behandlas i USA som är ett land utanför tillämpningsområdet för European Parliament and Council Directive (EU-direktiv) 95/46/EC från den 24. oktober 1995 angående personskydd med hänsyn till behandling av persondata och det fria flödet av sådana uppgifter (DO L. 281 sidan 31). Information om användning av GC:s webbsida överförs till Googles server, där den analyseras och skickas tillbaka till oss i sammanställt dataformat som visar trenderna för webbsidans allmänna användning.

Vi använder en annan tjänst från Google Inc. för remarketing. När du besökt vår webbsida eller använt vår onlinetjänst och är intresserad av vad vi kan erbjuda, blir du omdirigerad via riktad reklam till sidor i Google Members Network. Reklam införs genom att cookies används. Med textfiler kan vi analysera användarens beteende, när denne besöker webbsidan och dra nytta av detta för att erbjuda riktade produktrekommendationer och reklam baserade på personliga intressen. Om du föredrar att inte få reklam baserad på dina personliga intressen, kan du stänga av cookies i Google genom att skicka oss ett e-postmeddelande till info@celofixings.com

6. Dataöverföring till tredje part

GC Information Service arbetar med olika tjänsteleverantörer. De datahanteringsansvariga tjänsteleverantörerna är förbundna att följa våra strikta anvisningar för datahantering i enlighet med den spanska dataskyddslagen, varvid de inte kräver användarens tillstånd att hantera dennes data.

Du får härmed ävan information om, att dina data kan dirigeras mellan företag som hör till GC-gruppen och att du tillåter denna överföring genom att godkänna vår integritetspolicy.

7. Registrering i kundfältet

När du registrerar dig för att använda våra personliga tjänster, sammanställer vi särskilda persondata. Under registreringsprocessen dvs. för att få tillgång till ditt kundkonto kan vi begära om följande information:


Obligatorisk information:
• Titel
• Hela namnet
• Hela adressen
• Telefonnummer
• E-postadress
• Lösenord

Tilläggsinformation:
• Mobilnummer
• Födelsedatum
• Tillåtelse att emotta reklam.

Om du är registrerad, har du tillgång till innehåll och tjänster som vi erbjuder enbart till registrerade användare. Registrerade användare har även möjlighet, att när som helst ändra på eller radera data som de infört under registrering. Vi kan också utlämna detaljer ur den personliga information som vi sammanställt om dig tidigare. Om du ber om det, kan vi rätta eller radera information som vi har om dig, såvida det inte föreligger lagstadgade perioder för att behålla den. För att kontakta oss om detta, bör du använda kontaktinformationen i slutet av denna integritetsförklaring.

8. Nyhetsbrev

När du abonnerar på vårt nyhetsbrev, används data som du anger bara för detta ändamål.


För att registreringen ska gälla behöver vi ditt namn och en giltig e-postadress. För att verifiera att förfrågan kommer från en verklig ägare till e-postadressen använder vi en "dubbel” (bekräftad) inloggningsmetod. För att verkställa detta, behöver vi registrera din beställning av nyhetsbrevet, skicka ett e-postmeddelande och få tillbaka ditt svar som efterfrågas däri. Informationen används bara för att skicka dig nyhetsbrev och avslöjas inte för någon tredje part.


Consent to process your personal data and to their subsequent use for sending bulletins can be withdrawn at any time. You will find a link for this purpose in every bulletin. You can also deregister with GC at any time or send us your request using the contact options specified at the end of this document.

9. Contact form

When you contact us by email or via a contact form, the data you supply will be saved and used to process your request and for any follow-up questions.

Tillstånd att hantera dina persondata och därmed följande användning för att skicka meddelanden kan dras tillbaka när som helst. Du hittar en länk för detta ändamål i varje bulletin. Du kan också avregistrera dig hos GC när som helst eller skicka oss din framställan genom att använda kontaktalternativen i slutet av detta dokument.

10. Minderårigas data

Minderåriga får inte skicka oss persondata utan godkännande från sina föräldrar eller förmyndare.

11. Användarrättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på, om persondata som berör dig, har behandlats av GC eller inte. Du har rätt till åtkomst av dina persondata såväl som att anmoda om rättelse av inkorrekta data eller, där det är tillämpligt, be om deras radering, när uppgifterna, bland andra orsaker, inte längre är nödvändiga för ändamålet som de samlats in för. Under vissa omständigheter kan du be oss begränsa hanteringen av dina uppgifter, då de i så fall endast bevaras för övning eller skydd mot rättsliga anspråk. I vissa fall och på grund av orsaker i förhållande till din särskilda situation kan du emotsätta dig vår hantering av dina uppgifter. GC avbryter då datahanteringen, utom på grund av tvingande skäl eller övning alternativt skydd mot eventuella rättsliga anspråk. Enligt rätten att överföra persondata (dataportabilitet) har du möjlighet att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt format och mekaniskt läsbart samt överföra dem till en annan ansvarig person.

Den sökande kan utnyttja sina rättigheter genom att skicka motsvarande anmodan till info@celofixings.com.

Om du anser, att dina rättigheter inte uppfyllts till fullo, har du rätt att skicka in ett anspråk till den spanska myndigheten för dataskydd.

12. Anmodan om borttagning

I enlighet med en aktuell dom i en EU-domstol (ECJ) kan inom EU bosatta användare av vår webbplats och våra tjänster be om, att särskilda uppgifter inte visas till följd av en webbsökning på användarens namn.

Om du önskar be om borttagning av ett sökresultat som genererats via användning av ditt namn som sökterm och din privaträttsregel kräver oss att respektera din anmodan, ber vi dig att skicka din skriftliga anmodan till angiven address i avsnitt 11. För att hjälpa oss att hantera din förfrågan inom skälig tid, skriv den på engelska, om du kan göra det. Din förfrågan bör innehålla all relevant information angående densamma, inklusive, utan begränsning: (i) ditt namn, din e-postadress; (ii) URL (dvs. “webbadress”) för varje länk som du ber att få borttagen; (iii) en kort förklaring varför du tror, att sådana uppgifter bör borttagas; och (iv) en förklaring varför innehåll i länken som du önskar borttagen har ett samband med dig.

För att hjälpa oss att förhindra bedrägligt borttagande, ber vi dig att även inkludera en kopia på dokument som verifierar din identitet. Du ska skicka oss ett myndighetsgodkänt dokument med ditt namn; en elräkning eller ett liknande utskick kan accepteras (eller kopia). Du får också pixla delar av dokumentet, såsom personnummer, så länge det fortfarande tydligt identifierar dig. Om du ber om borttagning av sökresultat som innehåller ett foto på dig, ber vi dig se till, att även aktuellt identifieringsdokument innehåller ett foto på dig. Om du skickar förfrågan för någon annans räkning, ber vi dig att påvisa din relation till denna person och framlägga bevis för din befogenhet att utföra en sådan förfrågan. Alla förfrågningar om borttagning kommer att granskas av GC:s avdelning för juridik och överensstämmelse, förutom att vi reserverar oss rätten att enligt gällande lagar acceptera eller tillbakavisa alternativt inhämta fler upplysningar om förfrågningarna.

13. EU-US Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework

GC, som driver webbplatsen celofixings.com, överensstämmer med EU-US Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework såsom framförts av US Department of Commerce beträffande insamling, användning och bevarande av personuppgifter från EU respektive Schweiz till USA. GC har bestyrkt för Department of Commerce, att man tillämpar  Privacy Shield Principles (personskyddsdirektiven). Om det förekommer någon diskrepans mellan termerna i denna personskyddspolicy och Privacy Shield Principles, ska Privacy Shield Principles anses styra. För att få veta mer om Privacy Shield-direktiven och granska GC:s bekräftelsesida, kan du besöka https://www.privacyshield.gov/

GC förbinder sig att lösa klagomål om din integritet och GC:s insamling eller användning av personuppgifter enligt EU-US och Swiss-US Privacy Shield Principles. Bosatta inom EU eller i Schweiz med förfrågningar eller klagomål angående denna integritetspolicy bör först kontakta oss på adress enligt avsnitt 11.

GC har vidare förbundit sig att hänvisa olösta klagomål angående webbsidan eller mobila tillämpningar som faller under direktiven i EU-US och Swiss-US Privacy Shield Principles till en oberoende tvistedomstol - BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande jämte tvistlösande instans som är belägen i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får bekräftelse inom rimlig tid angående ditt klagomål eller ditt klagomål inte har på ett godkänt sätt adresserats till oss, ber vi dig att besöka BBB EU PRIVACY SHIELD:s webbsida på www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för att få mer information alternativt registrera ett klagomål.

Om ditt klagomål inte lösts via kanaler som är listade i denna integritetspolicy, ber vi dig beakta, att ett bindande skiljeförfarande kan, under vissa omständigheter, vara tillgänglig innan en Privacy Shield rättsinstans inkopplas.

GC är underställd Federal Trade Commission (FTC) och dess undersöknings- och verkställighetsmandat.

14. Termin för bevarande

Lämnade personuppgifter bevaras så länge ditt förhållande till oss fortsätter och när förhållandet upphör, blir de blockerade för den lagligen fastställda tiden innan de raderas.

Publicerad2023-11-09